System zarządzania jakością TELS GLOBAL

Z chwilą powstania TELS zarząd postanowił, że najwyższa jakość świadczonych usług, maksymalne spełnienie i przewidywanie wymagań naszych Zleceniodawców, jak również troska o środowisko zgodnie z ustawodawstwem w dziedzinie jego ochrony jest podstawą filozofii firmy.

W dzisiejszych warunkach posiadanie systemu zarządzania jakością jest jednym z czynników zaufania w stosunku do TELS GLOBAL i jej zdolności do wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań i zapewnienia terminowego i niezawodnego transportu ładunków Zleceniodawców na całym świecie.

Podstawowy cel systemu zarządzania jakością TELS GLOBAL — maksymalnie pełne zaspokojenie potrzeb naszych Zleceniodawców.

Oprócz tego system zarządzania jakością jest ukierunkowany na:

- zapobieganie potencjalnym niezgodnościom w trakcie świadczenia usług;
- pełne poinformowanie naszych Zleceniodawców o świadczonej usłudze;
- ciągły rozwój polegający na doskonaleniu procesów biznesowych;
- otwartość w stosunku do naszych partnerów i potencjalnych klientów; ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

TELS GLOBAL deklaruje swoje dążenie do rozwoju i doskonalenia istniejącego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm.


Wdrożenie systemu zarządzania jakością do zarządzania

Początki systemu zarządzania TELS sięgają okresu powstania firmy i potwierdzenia zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Swój pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 firma uzyskała w 2005 roku od przedstawicieli międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących IQNet firmy «TEST — S. Petersburg». Każdego roku potwierdzamy zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm podczas audytów inspekcyjnych.

W czerwcu 2007 roku powołano Dział Zarządzania Jakością. Do funkcji działu należy wsparcie funkcjonowania systemu zarządzania jakością i jego ciągłe doskonalenie, a także tworzenie i wdrażanie innych systemów zarządzania jakością bazujących na międzynarodowych normach ISO.

W latach 2007–2008 do systemu zarządzania jakością firma został włączony system zarządzania ekologicznego, spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2004, w ramach systemu zarządzania ekologicznego określone zostały ważne aspekty ekologiczne.

Zgodność zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 i międzynarodowej normy ISO 14001:2004 została potwierdzona podczas audytu certyfikacyjnego, przeprowadzonego we wrześniu 2008 roku przez audytorów Zrzeszenia Certyfikującego «Rosyjski Rejestr» — partnera międzynarodowej sieci IQNet. Zintegrowany system zarządzania został wysoko oceniony przez audytorów.

We wrześniu 2010 roku wszystkie oddziały firmy zostały certyfikowane jako odpowiadające wymaganiom międzynarodowej normy ISO 9001:2008 .

Audyt inspekcyjny, który odbył się w firmie we wrześniu 2011 roku, potwierdził zgodność systemu zarządzania firmy z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

W 2017 roku firma została certyfikowana zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Firma opracowała, wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015, jak również system zarządzania ekologicznego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

W październiku 2008 roku została przeprowadzona SQAS-ocena zgodności działalności firmy z wymaganiami Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) wobec firm transportowo-spedycyjnych. Oceny dokonywał audytor Bureau Veritas Ceritfication posiadający akredytację CEFIC do oceny firm transportowo-spedycyjnych. Podczas oceny sprawdzano następujące aspekty działalności firmy: jakość świadczonych usług, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozów towarowych. Sprawozdanie z oceny dostępne jest dla firm-członków Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego w elektronicznej bazie danych CEFIC.

W 2010 roku firma uzyskała certyfikat ExxonMobil. Jest to największa na świecie firma naftowa stawiającą wobec swoich partnerów w dziedzinie usług logistycznych surowe wymagania ekologiczne znacznie przewyższające normy ISO.

System zarządzania ekologicznego

Zarząd TELS GLOBAL w chwili jej powstania oznajmiał, że powinniśmy odpowiadać nie tylko za jakość świadczonych usług przed naszymi zleceniodawcami, ale również powinniśmy odpowiadać za wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Dalszym etapem rozwoju systemu zarządzania, bazującego na zasadach zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 (od września 2010 roku — ISO 9001:2008 ), stało się opracowanie systemu zarządzania ekologicznego, bazującego na zasadach normy ISO 14001:2004 .

Stworzenie i utrzymanie systemu zarządzania ekologicznego w TELS GLOBAL jest kolejnym dowodem na to, że przyjmujemy na siebie dodatkowe zobowiązania wobec społeczeństwa i przyczyniamy się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Podstawowe cele TELS GLOBAL w zakresie zarządzania ekologicznego:

- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez dalsze powiększenie własnej floty pojazdów spełniających aktualną normę EURO 5 oraz wykorzystanie w transportach europejskich pojazdów podwykonawców;
- stworzenie systemu oceny ryzyka i zapobiegania potencjalnym sytuacjom awaryjnym, które mogą powstać w trakcie realizacji przewozów towarowych, w tym podczas przewozów ładunków niebezpiecznych;
- poinformowanie naszych partnerów o posiadaniu systemu zarządzania ekologicznego i wymaganiach, które TELS GLOBAL stawia wobec podwykonawców;
- podniesienie poziomu edukacji ekologicznej swoich pracowników