System zarządzania jakością TELS GLOBAL

Z chwilą powstania TELS zarząd postanowił, że najwyższa jakość świadczonych usług, maksymalne spełnienie i przewidywanie wymagań naszych Zleceniodawców, jak również troska o środowisko zgodnie z ustawodawstwem w dziedzinie jego ochrony jest podstawą filozofii firmy.

W dzisiejszych warunkach posiadanie systemu zarządzania jakością jest jednym z czynników zaufania w stosunku do TELS GLOBAL i jej zdolności do wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań i zapewnienia terminowego i niezawodnego transportu ładunków Zleceniodawców na całym świecie.

Podstawowy cel systemu zarządzania jakością TELS GLOBAL — maksymalnie pełne zaspokojenie potrzeb naszych Zleceniodawców.

Oprócz tego system zarządzania jakością jest ukierunkowany na:

- zapobieganie potencjalnym niezgodnościom w trakcie świadczenia usług;
- pełne poinformowanie naszych Zleceniodawców o świadczonej usłudze;
- ciągły rozwój polegający na doskonaleniu procesów biznesowych;
- otwartość w stosunku do naszych partnerów i potencjalnych klientów; ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

TELS GLOBAL deklaruje swoje dążenie do rozwoju i doskonalenia istniejącego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm.


Wdrożenie systemu zarządzania jakością do zarządzania

Początki systemu zarządzania TELS sięgają okresu powstania firmy i potwierdzenia zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Swój pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 firma uzyskała w 2005 roku od przedstawicieli międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących IQNet firmy «TEST — S. Petersburg». Każdego roku potwierdzamy zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm podczas audytów inspekcyjnych.

W czerwcu 2007 roku powołano Dział Zarządzania Jakością. Do funkcji działu należy wsparcie funkcjonowania systemu zarządzania jakością i jego ciągłe doskonalenie, a także tworzenie i wdrażanie innych systemów zarządzania jakością bazujących na międzynarodowych normach ISO.

W latach 2007–2008 do systemu zarządzania jakością firma został włączony system zarządzania ekologicznego, spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2004, w ramach systemu zarządzania ekologicznego określone zostały ważne aspekty ekologiczne.

Zgodność zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 i międzynarodowej normy ISO 14001:2004 została potwierdzona podczas audytu certyfikacyjnego, przeprowadzonego we wrześniu 2008 roku przez audytorów. Zintegrowany system zarządzania został wysoko oceniony przez audytorów.

We wrześniu 2010 roku wszystkie oddziały firmy zostały certyfikowane jako odpowiadające wymaganiom międzynarodowej normy ISO 9001:2008 .

Audyt inspekcyjny, który odbył się w firmie we wrześniu 2011 roku, potwierdził zgodność systemu zarządzania firmy z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

W 2017 roku firma została certyfikowana zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Firma opracowała, wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015, jak również system zarządzania ekologicznego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

W październiku 2008 roku została przeprowadzona SQAS-ocena zgodności działalności firmy z wymaganiami Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) wobec firm transportowo-spedycyjnych. Podczas oceny sprawdzano następujące aspekty działalności firmy: jakość świadczonych usług, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozów towarowych. Sprawozdanie z oceny dostępne jest dla firm-członków Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego w elektronicznej bazie danych CEFIC.

W 2010 roku firma uzyskała certyfikat ExxonMobil. Jest to największa na świecie firma naftowa stawiającą wobec swoich partnerów w dziedzinie usług logistycznych surowe wymagania ekologiczne znacznie przewyższające normy ISO.

System zarządzania ekologicznego

Zarząd TELS GLOBAL w chwili jej powstania oznajmiał, że powinniśmy odpowiadać nie tylko za jakość świadczonych usług przed naszymi zleceniodawcami, ale również powinniśmy odpowiadać za wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Dalszym etapem rozwoju systemu zarządzania, bazującego na zasadach zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 (od września 2010 roku — ISO 9001:2008 ), stało się opracowanie systemu zarządzania ekologicznego, bazującego na zasadach normy ISO 14001:2004 .

Stworzenie i utrzymanie systemu zarządzania ekologicznego w TELS GLOBAL jest kolejnym dowodem na to, że przyjmujemy na siebie dodatkowe zobowiązania wobec społeczeństwa i przyczyniamy się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Podstawowe cele TELS GLOBAL w zakresie zarządzania ekologicznego:

- stworzenie systemu oceny ryzyka i zapobiegania potencjalnym sytuacjom awaryjnym, które mogą powstać w trakcie realizacji przewozów towarowych, w tym podczas przewozów ładunków niebezpiecznych;
- poinformowanie naszych partnerów o posiadaniu systemu zarządzania ekologicznego i wymaganiach, które TELS GLOBAL stawia wobec podwykonawców;
- podniesienie poziomu edukacji ekologicznej swoich pracowników