Polityka podatkowa

Strategia podatkowa 2021

TELS GLOBAL Polska Sp. z.o.o

 

Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez TELS GLOBAL Polska Sp. z.o.o

dalej: „TELS GLOBAL” lub „Spółka” obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2021.

   

Informacje ogólne

Informacje o Spółce

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000262036, posiada NIP 1132624028 oraz nr REGON 140617479 i prowadzi działalność gospodarczą pod adresem Warszawa, ul. Kłopotowskiego 22. Głównym przedmiotem działalności Spółki (52, 29, C), DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.

Spółka świadczy usługi spedycyjne. Obecnie, Spółka zatrudnia ok. 60 pracowników.

 

Cele Strategii Podatkowej Spółki

Strategia Podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

- dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;

- wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji

- kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych; w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;

- inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;

 

TELS GLOBAL Polska Sp. z.o.o. - monitoruje projekty zmian w zakresie prawa podatkowego i bieżąco dostosowuje się do tych zmian, podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

 

 

 

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z Organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

Cele gospodarcze i podatkowe Spółki

Bezpieczeństwo pracowników jest dla Spółki priorytetem, dlatego też w TELS GLOBAL regularnie przeprowadzane są audyty BHP oraz szkolenia. Celem Spółki jest także dostarczanie klientom usług najwyższej jakości. Powyższe zasady mają również przełożenie na obszar podatkowy. TELS GLOBAL stosuje się do obowiązujących przepisów prawa podatkowego i podejmuje działania umożliwiające jej realizację nałożonych na nią obowiązków w jak najbardziej przejrzysty i efektywny sposób.

Spółka dąży do realizacji założonych celów podatkowych poprzez:

terminowe i rzetelne składanie deklaracji i informacji podatkowych oraz regulowanie podatków;

podejmowanie działań umożliwiających realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez m.in. posiadanie odpowiednich procesów i procedur podatkowych, systemów informatycznych, doświadczonych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi;

bieżące monitorowanie zmian w przepisach podatkowych pod kątem ich wpływu na rozliczenia Spółki;

dostosowanie obowiązujących procesów i procedur wewnętrznych do zmian w przepisach prawa podatkowego;

bieżącą analizę wykonywanych czynności oraz zawieranych transakcji pod kątem podatkowym;

minimalizację ryzyk związanych z nieodpowiednim wywiązaniem się z obowiązków podatkowych poprzez m.in. uzyskiwanie interpretacji indywidualnych;

 

Zarządzanie ryzykiem podatkowym w Spółce

Zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej w Polsce są złożone i niejednokrotnie interpretacja przepisów podatkowych budzi wątpliwości. Podejmowane przez Spółkę działania mogą prowadzić do różnych skutków podatkowych i wiążą się z ryzykiem ich odmiennej oceny przez podatnika i Organ Podatkowy. TELS GLOBAL dochowuje starań by skutki podatkowe podejmowanych przez nią przedsięwzięć były ocenione zgodnie z przepisami podatkowymi, a należne podatki zostały zapłacone. Spółka w ramach planowanych i realizowanych działań dąży do minimalizacji ryzyk związanych z nieodpowiednim wywiązaniem się z nałożonych na nią obowiązków podatkowych.

 

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Głównej Księgowej, która koordynuje prace Działu Księgowości oraz podejmuje działania celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwalifikacją prawno-podatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych. Główna Księgowa odpowiada samodzielnie za realizację niektórych

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, natomiast inne obowiązki są realizowane przez dedykowanych pracowników Działu Księgowości.

 

Kalkulacje podatkowe dokonywane są w terminach ustawowych (w zależności od rodzaju podatku) przez dedykowanych pracowników Działu Księgowości na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych oraz informacji pochodzących z systemów księgowych.

Za złożenie deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłatę podatku z zachowaniem terminu ustawowego odpowiadają Główna Księgowa, dedykowani pracownicy Działu Księgowości lub przedstawiciele podmiotów zewnętrznych obsługujących Spółkę. Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji podlegają archiwizacji, co najmniej do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych.

 

Stosowane procedury W Spółce obowiązują procedury mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki.


Spółka zaimplementowała ogólną procedurę podatkową oraz procedury szczegółowe dla istotnych tytułów podatkowych.

 

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z Organami Krajowej Administracji Skarbowej

Co do zasady, Spółka podejmuje dobrowolne formy współpracy z Organami Podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, obejmujące m.in. bieżącą i terminową komunikację z urzędem skarbowym w celu adresowania zapytań urzędu oraz pism.

 

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;

kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;

składa Organom Podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,

sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze,

monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

podatku dochodowego od osób prawnych;

podatku od towarów i usług (VAT);

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników;

W roku 2021 Spółka nie przekazywała informację o schemacie podatkowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Spółka co roku sporządza dokumentacje cen transferowych.

 

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 W roku 2021 Spółka nie planowała ani nie podjęła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

 

IV. Informacje o złożonych wnioskach

Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 

V. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 2021 Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową