Zasady użytkowania

Interpretacja i definicje


Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.


Definicje

Na potrzeby niniejszych Warunków:

Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie co najmniej 50% udziałów, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających .

Kraj odnosi się do: Polska

Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do TELS Polska Sp. z oo, 03-717, Warszawa, Polska, ul. Kłopotowskiego, 22.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Usługa odnosi się do Serwisu.

Warunki (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą dotyczącej korzystania z Usługi. 

Usługa mediów społecznościowych strony trzeciej oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.

Serwis odnosi się do TELS GLOBAL, dostępnego pod adresem https://telsglobal.pl

Użytkownik oznacza odpowiednio osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.


Potwierdzenie


Są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, możesz nie mieć dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania przez Ciebie z Aplikacji lub Witryny oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej usługi.


Linki do innych stron internetowych


Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Firmy ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej lub usługi.


Zakończenie


Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twój dostęp, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.


Ograniczenie odpowiedzialności


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody za utratę zysków, utratę danych lub inne informacje, za przerwy w działalności, obrażenia ciała, utratę prywatności wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowaniem osób trzecich i/lub sprzętem osób trzecich używanym z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.


Zastrzeżenie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.


Usługa jest świadczona „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Firma, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Powiązanych oraz swoich i ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez przerw, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Firma, ani żaden z dostawców firmy nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawarte w nim; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń mających zastosowanie ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.


Prawo rządowe


Niniejsze Warunki i Twoje korzystanie z Usługi podlegają prawu danego kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie przez użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.


Rozwiązywanie sporów


Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się z Firmą.


Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE).


Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.


Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych


Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie jesteś wymienione na jakiejkolwiek rządowej liście podmiotów zabronionych lub objętych ograniczeniami.


Rozdzielność i zrzeczenie się


Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązywać.


Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub żądanie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się każde późniejsze naruszenie.


Tłumaczenia Interpretacja


Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej Usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający w przypadku sporu.


Zmiany w niniejszych Warunkach


Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na związanie zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się w całości lub w części z nowymi warunkami, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu i Usługi.


Skontaktuj się z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami:

E-mailem: tels-pl@telsglobal.com

Poprzez odwiedzenie tej strony w naszym serwisie: https://telsglobal.pl/contacts

Telefonicznie: +48225179000