Litwa zaostrza przepisy dotyczące transportu towarów na wschód

Od 3 lipca 2023 r. dla niektórych towarów przewożonych tranzytem z Litwy przez Federację Rosyjską, lub Białoruś będzie wymagana deklaracja producenta. Lista zatwierdzona przez Departament Celny obejmuje dziesiątki towarów, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych, lub w celu zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji.

Co musi zawierać taka deklaracja?

Organom celnym należy przedłożyć dokument sporządzony przez producenta towarów, które mają zostać eksportowane, lub reeksportowane potwierdzający:

  • że producent jest świadomy sprzedawcy i nabywcy swoich towarów w państwie trzecim, oraz że zawarta przez nich transakcja nie budzi wątpliwości co do tego, czy w jej wykonaniu nie mogą zostać zastosowane sankcje międzynarodowe;
  • że producent jest świadomy, że wyprodukowane przez niego towary będą przewożone tranzytem przez Białoruś, lub Rosję do kraju trzeciego i że producent jest pewien, że towary te nie będą odsprzedawane, przetwarzane, przechowywane, przeładowywane, w tym poprzez ponowne podczepienie przyczepy, lub naczepy z towarami (zastąpienie ciągnika), podczas tranzytu towarów przez Rosję, lub Białoruś;
  • że producent jest świadomy końcowego użytkownika wyprodukowanych przez niego towarów i ich końcowego przeznaczenia w kraju trzecim, oraz jest przekonany, że towary nie będą wykorzystywane w sposób niezgodny z warunkami wynikającymi z sankcji międzynarodowych.

"Nieprzedłożenie wyżej wymienionego dokumentu organom celnym Republiki Litewskiej spowoduje, że towary nie zostaną wypuszczone z Unii Europejskiej. Ponadto w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności przedłożonego dokumentu i poprawności zawartych w nim informacji litewskie służby celne skontaktują się z właściwymi organami kraju producenta towarów w celu zweryfikowania przedłożonego dokumentu i zawartych w nim informacji. "- poinformował Urząd Celny.