Przegląd sytuacji na rynku Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu w styczniu-czerwcu 2017 roku

W styczniu-czerwcu 2017 r. wielkość rynku przewozów towarowych transportem samochodowym Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu wzrosła w porównywaniu do odpowiedniego okresu zeszłego roku. Wielkość importu do Rosji również wzrosła, jednak eksport wykazał się dynamiką ujemną – kosztem zmniejszenia eksportu surowcowych grup towarów.

Eksport 6 mies. 2016, ton Eksport 6 mies. 2017, ton Dynamika eksportu, % Dynamika eksportu, ton Import 6 mies. 2016, ton Import 6 mies. 2017, ton Dynamika importu, % Dynamika importu, ton
Belarus 1627572 1854549 13.95% 226977 1432433 1534916 7.15%102 483
Kazakhstan 74393 87141 17.14% 12748 272052 314924 15.76% 42872
Russia 5306095 5106844 -3.76% -199 251 4512471 5371331 19.03% 858860
Ukraine 2525541 2 757 379 9.18% 231838 2249722 2755170 22.47% 505448
9 533 601 9805913
2.86% 272312 8466678 9976341 17.83% 1509663

Główne tendencje

Według danych Eurostat w styczniu-czerwcu 2017 roku wielkość importu w wyrażeniu ilościowym z krajów UE wyniosła 9 976 341 ton, a zatem wzrosła w porównywaniu z odpowiednim okresem 2016 roku o 17,8%. Wielkość eksportu w styczniu-czerwcu 2017 roku wyniosła 9 805 913 ton, czyli wzrosła 0 2,9% w stosunku do stycznia-czerwca 2016 roku.

Przegląd rynków

Ukraina

1. Dynamika makrowskaźników

Statystyka handlu zewnętrznego według danych urzędów państwowych

Według danych Państwowego urzędu statystycznego Ukrainy, obroty handlu zagranicznego Ukrainy ze wszystkimi krajami świata w styczniu-czerwcu 2017 roku wyniosły 43,2 mlrd dolarów, czyli wzrosły w porównywaniu ze styczniem-czerwcem 2016 roku o 27,3%, eksport wyniósł 20,7 mlrd dolaów (+24,2%), zaś import – 22,5 mlrd dolarów (+30,2%).

styczeń-czerwiec 2016

styczeń-czerwiec 2017

Przyrost absolutny

Tempo przyrostu

Obroty handlu, tys. dolarów USA

 

33 929 202

43 185 680

9 256 478

27,28%

Wielkość importu, tys. dol. USA

17 305 915

22 533 721

5 227 806

30,2%

Wielkość eksportu, tys. dolarów USA

16 623 287

20 651 959

4 028 672

24,2%

Saldo handlu zagranicznego, tys. dolarów USA

-682 629

-1 881 762

-1 199 133

175,7%

Obroty handlu zagranicznego w wyrażeniu wartościowym w czerwcu 2017 roku wyniosły 7,4 mlrd dolarów USA, czyli wzrosły o 26,1% w stosunku do czerwca 2016 roku, w tym eksport wzrósł o 16,4%, a import zwiększył się o 35,8%. W łącznym wolumenie obrotów handlowych na eksport przypadało 46,3%, na import – 53,5%. Saldo obrotów handlu zagranicznego w czerwcu 2017 roku było ujemne: -3,2 mlrd dolarów USA.

2. Dynamika handlu zagranicznego (według danych Eurostat, transport samochodowy)

Według danych Eurostat w styczniu-czerwcu 2017 roku wielkość importu w wyrażeniu ilościowym z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej wyniosła 2 775 170 ton, czyli zwiększyła się w porównywaniu ze styczniem-czerwcem 2016 roku o 22,5%. Wielkość eksportu w styczniu-czerwcu 2017 roku wyniosła 2 757 379 ton, czyli wzrosła o 9,2 % w stosunku do stycznia-czerwca 2016 roku.

Najważniejsi partnerzy handlowi Ukrainy

Najważniejszymi zagranicznymi partnerami handlowymi Ukrainy wśród krajów UE w 2016 roku były Polska, Niemcy, Holandia, Rumunia, Włochy, Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Litwa, na które przypadało 85% obrotów handlu zagranicznego.

Udział największych partnerów w omawianym okresie wyniósł 34% dla Polski, 15% dla Niemiec, 6% dla Rumunii.

ua01.jpg

   Dynamika współpracy Ukrainy z najważniejszymi partnerami handlowymi

Ranking partnerów handlowych (eksport) malejąco od największego udziału kraju-odbiorcy do najmniejszego.

Partnerzy handlowi Ukrainy (kraje-odbiorcy)

Udział krajów-odbiorców w łącznym wolumenie eksportu

Przyrost absolutny

Tempo przyrostu

6 mies. 2017 do 6 mies. 2016

6 mies. 2017 do 6 mies. 2016

Polska

33%

58 341

10%

Niemcy

14%

26 869

11%

Holandia

8%

24 023

17%

Rumunia

8%

40 150

33%

Włochy

6%

29 098

35%

Czechy

4%

9 445

12%

Węgry

4%

16 809

25%

Słowacja

3%

1 999

3%

Litwa

3%

13 360

28%

Austria

3%

3 404

7%

Bułgaria

3%

6 891

16%

Belgia

2%

4 736

16%

Łotwa

1%

5 026

22%

Francja

1%

3 922

27%

Słowenia

1%

5 065

42%


Ranking partnerów handlowych (import) malejąco od największego udziału kraju-nadawcy do najmniejszego.

Partnerzy handlowi Ukrainy (kraje-nadawcy)

Udział krajów-nadawców w łącznym wolumenie importu

Przyrost absolutny

Tempo przyrostu

6 mies. 2017 do 6 mies. 2016

6 mies. 2017 do 6 mies. 2016

Polska

35%

97 375

15%

Niemcy

16%

36 020

12%

Węgry

6%

23 820

24%

Włochy

5%

14 392

17%

Słowacja

4%

-3 115

-4%

Czechy

4%

11 792

16%

Rumunia

4%

8 922

13%

Holandia

4%

5 613

8%

Belgia

3%

12 497

23%

Austria

3%

18 355

41%

Finlandia

3%

10 461

22%

Francja

3%

5 756

12%

Litwa

2%

-453

-1%

Estonia

2%

4 049

15%

Szwecja

1%

1 564

6%

 

3. Zmiany w strukturze towarowej eksportu i importu Ukrainy z krajami Unii Europejskiej

ua02.jpg

W strukturze towarowej eksportu Ukrainy w styczniu-czerwcu 2017 roku przeważają: przemysł drzewny, dobra konsumpcyjne, przemysł hutniczy, po czym idzie materiał budowlany.

ua03.jpg

Największy udział w imporcie w styczniu-czerwcu 2017 roku mają dobra konsumpcyjne, przemysł chemiczny, przemysł drzewny, przemysł gumowy i tworzyw sztucznych.

***

W styczniu-czerwcu 2017 roku w porównywaniu ze styczniem-czerwcem 2016 roku największy przyróst towarów ukształtował się w następnych branżach: przemysł drzewny 109 916 ton (+18%), dobra konsumpcyjne 71 372 ton (+14%), materiał budowlany 58 476 ton (+40%), sprzęty AGD i RTV 17 344 tony (+27%), przemysł gumowy i tworzyw sztucznych 7 957 ton (+33%), przemysł chemiczny 5 189 ton (+7%), inne produkty 1 653 tony (+26%). Dynamika ujemna dostaw eksportowych została odnotowana w branżach: budowa maszyn i samochodów -248 ton (-1%), przemysł hutniczy -9 072 tony (-3%).

Istotny przyróst importu odbył się w takich kategoriach jak: przemysł chemiczny 81 586 ton (+23%), sprzęty AGD i RTV 56 700 ton (+31%), przemysł drzewny 43 835 ton (+16%), przemysł gumowy i tworzyw sztucznych 18 090 ton (+7%), przemysł hutniczy 15 599 ton (+9%), budowa maszyn i samochodów 2 783 tony (+21%), inne produkty 619 ton (+13%). Ujemną dynamiką cechują się kategorię: dobra konsumpcyjne -25 122 ton (-5%), materiał budowlany -3 454 ton (-2%).

ua04.jpg


Rosja

1. Dynamika makrowskaźników

Statystyka handlu zewnętrznego według danych urzędów państwowych

Według danych Federalnej służby celnej, obroty handlu zagranicznego Rosji ze wszystkimi krajami świata w styczniu-czerwcu 2017 roku wyniosły 268,6 mlrd dolarów, czyli wzrosły w porównywaniu ze styczniem-czerwcem 2016 roku o 28,1%, w tym eksport wyniósł 167,6 mlrd dolarów (+29,1%), a import 101,1 mlrd dolarów (+27,5%).

styczeń-czerwiec 2016

styczeń-czerwiec 2017

Przyróst absolutny

Tempo przyrostu

Obroty handlowe, tys. dolarów USA

 

209 656 000

268 634 000

58 978 000

28,1%

Wielkość importu, tys. dolarów USA

79 248 000

101 069 100

21 821 100

27,5%

Wielkość eksportu, tys. dolarów USA

129 782 000

167 564 900

37 782 900

29,1%

Saldo handlu zagranicznego, tys. dolarów USA

49 902 000

66 495 800

16 593 800

33,3%

Obroty handlu zagranicznego w czerwcu 2017 roku wyniosły 50,1 mlrd dolarów USA, czyli wzrosły o 27,7% w stosunku do czerwca 2016 roku, w tym eksport wzrósł o 24,2%, zaś import o 33,3%. W łącznym wolumenie obrotów handlowych w czerwcu 2017 roku na eksport przypadało 60%, na import – 40%. Saldo obrotów handlu zagranicznego w czerwcu 2017 roku było dodatnie – 10 mlrd dolarów USA.

Obrót towarowy z krajami UE wzrósł o 31% i wyniósł 117,8 mlrd dolarów USA (44% łącznego obrotu towarowego Rosji). Eksport zwiększył się o 31% i wyniósł 79,5 mlrd dolarów USA, import wzrósł o 24% i wyniósł 38,4 mlrd dolarów USA.

z UE

z EUG+Ukraina

Stycz-czerw 2017

Udział w łącznym wolumenie

Stycz-czerw 2017

Udział w łącznym wolumenie

Obrót towarowy, tys. dolarów USA

117 831 920

44%

29 954 202

11%

Wielkość importu, tys. dolarów USA

38 350 773

38%

10 689 701

11%

Wielkość eksportu, tys. dolarów USA

79 481 147

47%

19 264 502

11%

 

2. Dynamka handlu zagranicznego (według danych Eurostat, transport samochodowy)

Według danych Eurostat w styczniu-czerwcu 2017 roku wielkość importu w wyrażeniu ilościowym z Rosji do krajów Unii Europejskiej wyniosła 5 371 331 ton, czyli zwiększyła się w porównywaniu ze styczniem-czerwcem 2016 roku o 19%. Wielkość eksportu w styczniu-czerwcu 2017 roku wyniosła 5 106 844 ton, czyli spadła o -3,8% w stosunku do stycznia-czerwca 2016 roku.

Najważniejsi partnerzy handlowi Rosji

Najważniejszymi zagranicznymi partnerami handlowymi Rosji wśród krajów UE w 2016 roku były Niemcy, Polska, Finlandia, Włochy, Holandia, Litwa, Belgia, Czechy, Węgry, Łotwa, na które przypadło 80% obrotów handlu zagranicznego. Warto zaznaczyć, że w strukturze geograficznej w porównywaniu z 2016 rokiem odbyły się zmiany, ponieważ do top-10 partnerów handlowych nie trafiła Francja z powodu redukcji dostaw eksportowych.

Udział największych partnerów w omawianym okresie wyniósł 21% dla Niemiec, 15% dla Polski, 12% dla Finlandii.

ru01.jpg

Dynamika współpracy Rosji z najważniejszymi partnerami handlowymi

Ranking partnerów handlowych (eksport) malejąco od największego udziału kraju-odbiorcy do najmniejszego.

Partnerzy handlowi Rosji (kraje-odbiorcy)

Udział krajów-odbiorców w łącznym wolumenie eksportu

Przyrost absolutny

Tempo przyrostu

6 mies. 2017 do 6 mies. 2016

6 mies. 2017 do 6 mies. 2016

Niemcy

16%

32 581

7%

Poslka

16%

70 172

17%

Finlandia

11%

17 802

5%

Belgia

7%

147 056

177%

Litwa

7%

28 371

16%

Holandia

6%

-389 932

-66%

Węgry

6%

171 742

564%

Estonia

4%

3 775

3%

Włochy

4%

-1 042

-1%

Czechy

4%

-1 939

-2%

Rumunia

4%

28 371

33%

Łotwa

4%

13 365

14%

Hiszpania

3%

88 482

610%

Słowacja

2%

5 913

13%

Bułgaria

1%

-11 266

-19%


Ranking partnerów handlowych (import) malejąco od największego udziału kraju-nadawcy do najmniejszego.

Partnerzy handlowi Rosji (kraje-nadawcy)

Udział krajów-nadawców w łącznym wolumenie importu

Przyrost absolutny

Tempo przyrostu

6 mies. 2017 do 6 mies. 2016

6 mies. 2017 do 6 mies. 2016

Niemcy

24%

133 693

14%

Polska

15%

145 781

26%

Finlandia

12%

61 747

12%

Włochy

8%

61 078

21%

Holandia

5%

33 739

15%

Litwa

5%

33 131

16%

Francja

4%

13 369

7%

Czechy

4%

11 921

7%

Belgia

3%

15 617

11%

Szwecja

3%

15 356

13%

Łotwa

3%

33 019

33%

Austria

3%

8 377

7%

Węgry

2%

3 827

5%

Estonia

2%

15 688

25%

Rumunia

2%

1 168

2%

Hiszpania

1%

6 812

11%

 

3. Zmiany w strukturze towarowej eksportu i importu Rosji z krajami Unii Europejskiej

ru02.jpg

Podstawę rosyjskiego eskportu w styczniu-czerwcu 2017 roku tworzyły: przemysł drzewny, przemysł chemiczny, przemysł hutniczy, następnie idą przemysł gumowy i tworzyw sztucznych, materiał budowlany i inne.

ru03.jpg

W strukturze towarowej importu Rosji w styczniu-czerwcu 2017 roku przeważają dobra konsumpcyjne, przemysł chemiczny, sprzęty AGD i RTV, przemysł gumowy i tworzyw sztucznych, następnie idą przemysł drzewny, przemysł hutniczy i inne.

***

W styczniu-czerwcu 2017 roku w porównywaniu ze styczniem-czerwcem 2016 roku największy przyróst eksportu odnotowano w grupach przemysł drzewny 89 323 ton (+11%), materiał budowlany  40 306 ton (+20%), przemysł gumowy i tworzyw sztucznych 26 603 ton (+9%), przemysł hutniczy 11 486 (+2%), budowa maszyn i samochodów 3 518 ton (+32%), sprzęty AGD i RTV 1 670 ton (+3%), dobra konsumpcyjne 96 ton. Ujemnym przyrostem cechował się eksport produkcji przemysłu chemicznego -28 927 ton (-4%), innych produktów -709 ton (-15%).

We wszystkich kategoriach towarów odnotowano dodatni przyróst dostaw importowych: sprzętu AGD i RTV 163 990 ton (+28%), dóbr konsumpcyjnych 149 688 ton (+17%), przemysłu chemicznego 84 420 ton (+10%), przemysłu hutniczego 77 366 ton (+26%), przemysłu drzewnego 63 127 ton (+12%), przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych 44 705 ton (+8%), budowy maszyn i samochodów 32 425 ton (+25%), materiału budowlanego 28 039 ton (+11%), innych produktów 104 tony (+2%).

ru04.jpg

 

Białoruś

1. Dynamika makrowskaźników

Statystyka handlu zagranicznego według danych urzędów państwowych

Według danych Państwowego komitetu celnego Białorusi, obroty handlu zagranicznego Białorusi ze wszystkimi krajami świata w styczniu-czerwcu 2017 roku wyniosły 29,1 mlrd dolarów, czyli zwiększyły się w porównywaniu z 2016 rokiem o 21%, eksport wyniósł 13,6 mlrd dolarów (+22,4%), a import 2,6 mlrd dolarów (+19,9%).

styczeń-czerwiec 2016

styczeń-czerwiec 2017

Przyrost absolutny

Tempo przyrostu

Obroty handlu, tys. dolarów USA

24 052 227

29 108 186

5 055 960

21,0%

Wielkość importu, tys. dol. USA

12 928 320

15 497 755

2 569 436

19,9%

Wielkość eksportu, tys. dolarów USA

11 123 907

13 610 431

2 486 524

22,4%

Saldo handlu zagranicznego, tys. dolarów USA

-1 800 884

-1 887 324

-86 440

4,8%


Obroty handlu zagranicznego w czerwcu 2017 roku wyniosły 5,4 mlrd dolarów USA, czyli wzrosły o 16,5% w stosunku do czerwca 2016 roku, w tym eksport wzrósł o 16,1%, zaś import – o 16,9%. W łącznym wolumenie obrotów handlowych w czerwcu 2017 roku na udział eksportu przypadało 47,47%, importu – 52,3%. Saldo handlu zagranicznego wyniosło -247,8 mln dolarów USA.

Obroty handlowe z krajami UE zwiększyły się o 12,2 % i wyniosły 5,3 mlrd dolarów USA (22,5% całego obrotu towarowego Republiki Białorusi). Eksport wzrósł o 9,8% i wyniósł 2,9 mlrd dolarów USA, import zwiększył się o 15,2% i wyniósł 2,4 mlrd dolarów USA. Dodatnie saldo wyniosło 525,0 mln dolarów USA.

z UE