TELS GLOBAL: Liczymy emisje do środowiska i je redukujemy

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych zagrożeń dla środowiska. Wpływ głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć poprzez korzystanie z bardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu i poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Transport jest źródłem około 16% światowej emisji dwutlenku węgla (CO2), z czego 12% emitowane jest przez pojazdy silnikowe. W dużych miastach udział spalin samochodowych w zanieczyszczeniu powietrza wynosi do 85%.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku prowadzonej działalności jest jednym z kluczowych celów społecznie odpowiedzialnego biznesu. Systematyczne podejście do ochrony ekologii planety od dawna jest normą dla liderów rynku.

Клиенты компании TELS GLOBAL могут быть уверены, что их грузы доставляются не просто с соблюдением всех законодательных норм по выбросам загрязняющий веществ - наши требования к снижению уровня выбросов CO2 значительно жестче.

Klienci TELS GLOBAL mogą być pewni, że ich przesyłki nie dość, że są dostarczane w zgodzie ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi emisji - nasze wymagania dotyczące redukcji emisji CO2 są znacznie bardziej rygorystyczne.

System informatyczny firmy automatycznie oblicza i rejestruje emisje CO2 podczas procesu dostawy. Po złożeniu zamówienia na transport system oblicza przyszłe emisje w oparciu o następujące kryteria:

  • poziom normy środowiskowej pojazdu;
  • waga ładunku;
  • trasa transportu.

Obliczenia dotyczą nie tylko przesyłek FTL, ale także formatu LTL - emisji na kilogram ładunku.

Dane te mogą być dostarczone klientowi na żądanie i wykorzystane do wspólnych celów redukcji emisji.

Zrównoważony rozwój TELS GLOBAL w oparciu o zasady ESG

[E - Environmental] Prowadzimy politykę korporacyjną mającą na celu ochronę środowiska. Jej cele są zgodne z globalnymi celami zachowania bezpieczeństwa środowiskowego i zarządzania środowiskiem. TELS GLOBAL dąży do zmniejszenia wpływu na środowisko i poprawy efektywności wykorzystania zasobów.:

Nasza troska o zachowanie równowagi ekologicznej planety obejmuje:

  • Utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego firmy zgodnie z normą ISO 14001.
  • Minimalizacja zużycia zasobów naturalnych.
  • Zapewnienie bezpiecznej utylizacji odpadów.
  • Wybieranie partnerów, którzy ściśle przestrzegają norm środowiskowych.