Ważne informacje dla partnerów: o wzmocnieniu kontroli na rynku przewozów towarów z UE do Rosji i możliwym wzroście stawek frachtowych

Na rynku przewozów międzynarodowych do Federacji Rosyjskiej z dniem 2 maja 2012 r. nastąpią zmiany polegające na wzmocnieniu kontroli nad przestrzeganiem przez zagraniczne firmy transportowe warunków wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych z krajów Europy, jak również nastąpi znaczący wzrost kwot mandatów za nieprzestrzeganie przepisów systemu obrotu zezwoleniami.

Z inicjatywy strony rosyjskiej nastąpi wzmocnienie kontroli na zewnętrznej granicy Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu nad przestrzeganiem przez zagraniczne firmy transportowe warunków wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych z krajów Europy.

Zgodnie z „Załącznikiem № 4 do protokołu rozmów z 2-3 kwietnia 2012 r.” (rozmowy delegacji Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej oraz Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś; podstawowym zagadnieniem podczas rozmów była kwestia przestrzegania przez stronę białoruską postanowień Porozumienia o wykonywaniu kontroli transportowej/samochodowej na zewnętrznej granicy Państwa Związkowego Rosji i Białorusi w zakresie zapobiegania przejazdom przez białoruski odcinek granicy państwowej pojazdów wykonujących przewozy towarów do/z Rosji bez właściwych rosyjskich zezwoleń) prawo do wykonywania przewozu do Federacji Rosyjskiej na podstawie najbardziej rozpowszechnionego oraz dostępnego dla zagranicznego przewoźnika zezwolenia dwustronnego przysługuje jedynie w tym przypadku, gdy w międzynarodowym liście przewozowym CMR w polach 1 (nazwa państwa nadawcy), 4 (państwo miejsca załadunku), 21 (państwo sporządzenia CMR) oraz 22 (państwo podstawienia się pod załadunek) jest wskazany kraj rejestracji przewoźnika (pole 16 CMR). Ponadto, na fakturze lub innym dokumencie handlowym jako kraj pochodzenia towaru oraz jako kraj strony handlującej powinien być również wskazany kraj rejestracji przewoźnika, a w polu 3 CMR (miejsce rozładunku towaru) – Rosja. Dodatkowo w polu 22 CMR obok adnotacji nadawcy ładunku na temat godziny przyjazdu (odjazdu) pojazdu na załadunek obowiązkowo mają znaleźć się podpis oraz pieczątka nadawcy. We wszystkich pozostałych przypadkach od zagranicznej firmy transportowej (w naszym przypadku – polskiej) wymagane jest okazanie rosyjskiego zezwolenia na przewozy „do/z krajów trzecich”.

Do chwili obecnej kontrola nad przestrzeganiem przepisów systemu obrotu zezwoleniami na granicy Unii Celnej oraz Federacji Rosyjskiej była stosunkowo względna, a mandaty niewysokie, co pozwalało firmom transportowym wykonywać na podstawie zezwoleń dwustronnych przewozy ładunków, które zgodnie z ostatnimi poprawkami będą jednoznacznie wymagać posiadania zezwolenia „do/z krajów trzecich”.

Wchodzące w życie z dniem 2 maja 2012 r. poprawki do Kodeksu Federacji Rosyjskiej o wykroczeniach administracyjnych nałożenie mandatu za nieprzestrzeganie przepisów systemu obrotu zezwoleniami: na kierowcę od 4000 do 5000 rubli (do 130 €); na osobę oficjalną od 40 000 do 50 000 rubli (do 1300 €); na firmę transportową od 400 000 do 500 000 rubli (do 13 000 €).

Oprócz tego, poprawki do Ustawy Federalnej „O kontroli państwowej nad wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych oraz o odpowiedzialności za złamanie przepisów ich wykonywania” przewidują zatrzymanie pojazdu do momentu usunięcia przyczyny zatrzymania, czyli do momentu dostarczenia zezwolenia „do/z krajów trzecich”, jeżeli firma transportowa takowe posiada. W przeciwnym razie samochód z towarem może zostać zawrócony do państwa z którego nastąpił jego wjazd.

Najprawdopodobniej w nowych warunkach wzrosną stawki na przewozy drogowe wymagające posiadania przez przewoźnika rosyjskiego zezwolenia „do/z krajów trzecich”. Będzie to uwarunkowane chęcią rosyjskich firm (które takich zezwoleń nie potrzebują) oraz zagranicznych firm transportowych (które będą posiadać takie zezwolenia w wystarczającej ilości, a takich jest mało) skorzystać z sytuacji, w której będzie występować zwiększony popyt prze ograniczonej podaży.