Wsparcie prawne w GS TELS: „Partner powinien czuć się bezpiecznie”

21 września 2012 roku w Mińsku odbył się „okrągły stół” Departamentu Prawnego GS TELS. Prawnicy ze wszystkich oddziałów firmy zebrali się w celu wymiany doświadczenia, wypracowania wspólnej wizji na najbardziej aktualne zagadnienia prawnego wsparcia działalności transportowo-spedycyjnej, opracowania platformy do podniesienia ogólnego poziomu wiedzy prawniczej pracowników TELS.

Natalja Kryłowicz, kierownik Departamentu Prawnego GS TELS: „Jednym z najważniejszych wyników wszystkich działań w zakresie podniesienia kwalifikacji służby prawnej w firmie TELS jest zwiększenie bezpieczeństwa naszych partnerów – zarówno zleceniodawców jak i przewoźników. Firma jest bardzo zainteresowana długoterminową współpracą ze swoimi partnerami, a to jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy druga strona będzie miała poczucie, że nasza współpraca jest owocna i bezpieczna z punktu widzenia wsparcia prawnego nie tylko naszych, ale również ich interesów. Partnerpowinienczuć się bezpiecznie”.

W ramach „okrągłego stołu” przeanalizowano kilka aktualnych tematów, wyniki tych rozmów trafią do programów szkoleniowych dla pracowników operacyjnych firmy. Krótko o rozpatrzonych zagadnieniach:

List przewozowy CMR jako podstawa rozliczeń pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą usług transportowo-spedycyjnych. W jakim stopniu do rozliczenia jest konieczny oryginał CMR? Trudności w zakresie zapewnienia oryginałów CMR wszystkim uczestniczącym stronom. Praktyki stosowane przez sądy różnych państw przy rozpatrywaniu pozwów sądowych z tytułu zapłaty za usługi przewozowe. Różnice wymagań do obrotu dokumentacji spedycyjnej ze strony organów kontrolnych w różnych państwach oraz wielkość kar za odstępstwa od wymogów.

Ubezpieczenie w TELS. Dodatkowe zabezpieczenie finansowe. Ubezpieczenie transakcji. Ubezpieczenie ładunków jako najbardziej skuteczny sposób ochrony przed stratami. Warunki ubezpieczenia ładunków dla Zleceniodawców TELS: korzystne stawki, szybkość, wysoki poziom bezpieczeństwa itp. Ubezpieczenie ryzyka finansowego jako możliwość optymalizacji współpracy z Kredytami Zaufania. Praktyki oraz warunki ubezpieczenia ryzyka finansowego w Rosji, Białorusi, Europie.

Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Kredytów Zaufania (KZ). Konieczność zwiększenia KZ dla istniejących Zleceniodawców w związku z rozwojem współpracy. Sposoby na zabezpieczenie zobowiązań Zleceniodawców w warunkach zwiększenia KZ.

Mocowanie ładunku. Przestrzeganie dopuszczalnej wagi oraz nacisków na oś. Mocowanie ładunku: kto jest odpowiedzialny? Praktyki sądów przy rozpatrywaniu pozwów sądowych z tytułu uszkodzenia ładunku z przyczyny nieodpowiedniego mocowania. Współpraca ze Zleceniodawcami w zakresie zapewnienia odpowiedniego mocowania ładunków. Przestrzeganie dopuszczalnej wagi: „zgodnie z prawem odpowiedzialność leży na nadawcy ładunku, w praktyce konsekwencje ponosi przewoźnik”.

Status prawny i proceduralny spedytora w Federacji Rosyjskiej. Spedytor czy agent (pośrednik): udowadnianie statusu prawnego przed organami podatkowymi. Trudności w ochronie prawnej interesów spedytora w rosyjskich warunkach prawnych. „Pokwitowanie spedytorskie” oraz „upoważnienie” dla kierowcy: normy prawa oraz realia.

Przewoźnik drogowy w działalności transportowo-spedycyjnej: główne problemy. Sprzeczności pomiędzy ustawodawstwem oraz praktykami sądowymi. Podwyższone wymagania Zleceniodawców wbrew aktom normatywnym. Legalność wydania przez spedytora upoważnienia na „obcego” kierowcę. Uzgadnianie z przewoźnikiem warunków Zleceniodawcy.

Bezpośrednim wynikiem tego wydarzenia jest skumulowana wiedza, która łączy wiedzę prawniczą z praktyką w dziedzinie usług transportowo-spedycyjnych.